szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo

Akualności

W dniu 07.11.2023r w siedzibie Tarnobrzeskiego Oddziału SEP odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Komisji Historycznej, która w początkowej fazie powstawania przeżywała braki kadrowe. Ostatecznie problem został  szybko rozwiązany i prawie każde koło skupione przy Tarnobrzeskim Oddziale ma swojego przedstawiciela w Komisji Historycznej. Skład Komisji Historycznej przedstawia się następująco:

kol. Jan Skorupa – członek KH z Koła SEP Stalowa Wola, kol. Leszek Ros – członek KH z Koła SEP przy Elektrowni Stalowa Wola kol. Mariusz Żurawski – sekretarz KH z Koła SEP przy Elektrowni Połaniec, oraz kol. Jacek Zelik – przewodniczący KH z Koła SEP Siarkopol oraz  jednocześnie członek CKH SEP.

komisja_hist_oddzialu
komisja_hist_oddzialu
komisja_hist_oddzialu

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze w której członkowie KH zapoznali się z istniejącą i bogatą dokumentacją historyczną Tarnobrzeskiego Oddziału SEP oraz wspólnie wypracowali formułę przygotowania i kontynowania misji dokumentowania historii Oddziału.

Warto w tym miejscu wspomnieć postać Śp. kol. Tadeusza Osetka wieloletniego przewodniczącego Komisji Historycznej oraz członka Centralnej Komisji Historycznej, który pełnił również funkcje kronikarza Oddziału przez ponad 30lat.  Prowadzenie kronik stało się dla niego swego rodzaju pasją, którą wykonywał z wielkim sercem i oddaniem, dokumentując skrupulatnie wszystkie ważniejsze wydarzenia.Dzięki niemu Tarnobrzeski Oddział może pochwalić się bogatym zbiorem kronik.

Tadeusz Osetek urodził się  5 maja 1938 roku w Niżankowicach k/Przemyśla. Z wykształcenia technik elektryk. W pracy zawodowej od 1960r. związany był z Kopalnią i Zakładami Przetwórczymi Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu, gdzie pracował w energetyce zakładowej na różnych odpowiedzialnych stanowiskach dozoru i kierowniczych aż do momentu odejścia na emeryturę w 1996r. Członek SEP od 1962r. W składzie władz Tarnobrzeskiego Oddziału od 1978 roku nieprzerwanie do 2018 roku. Aktywny i oddany działacz stowarzyszeniowy, inicjator i współorganizator wielu ważnych przedsięwzięć Oddziału.  Za działalność stowarzyszeniowa nagrodzony wieloma odznaczeniami i medalami. Godność Zasłużony Senior SEP otrzymał w 2006 roku.

Zmarł 22 września 2022 roku.

Opracował: Jacek Zelik –        przewodniczący Komisji Historycznej Tarnobrzeskiego 

1

25 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie CKCZ SEP w kadencji 2022-2026. Spotkanie w formule on-line poświęcone było wzajemnemu poznaniu się członków komisji. Wybrano Prezydium oraz omówiono wstępnie założenia działalności Komisji.

Centralna Komisja ds. Członków Zwyczajnych SEP powołana została w kadencji 2014-2018 na wniosek prezesa SEP Piotra Szymczka, na posiedzeniu Zarządu Głównego 1 lipca 2014 roku. Komisja pełni funkcję organu doradczego ZG SEP. Celem jej działania jest rozpoznawanie i uwzględnianie możliwie w najszerszym zakresie oczekiwań członków SEP, które są zróżnicowane w poszczególnych środowiskach.

Od momentu powołania CKCZ SEP w 2014 roku funkcję przewodniczącej pełni kol. Józefa Okładło – od 2019 roku Członek Honorowy SEP – obecnie prezes Oddziału Tarnobrzeskiego SEP. Jako przewodnicząca  Komisji stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom członków Stowarzyszenia, jest inicjatorką i organizatorką corocznych spotkań Dyskusyjnego Forum Kobiet SEP, które wypracowuje wiele ciekawych wniosków oraz odgrywa ważną rolę w integracji środowiska SEP.

CKCZ w okresie dwóch kadencji swojej działalności przeprowadziła m.in. ankietę wśród  oddziałów na temat pomocy koleżeńskiej i przedstawiła jej wyniki na forum ZG SEP oraz Rady Prezesów. Zwróciło to  szeroką uwagę na ten ważny element działalności stowarzyszeniowej. Komisja opracowała także procedury ceremoniałów: powitalnego i pożegnalnego członków SEP oraz ceremoniału sztandaru Stowarzyszenia. Z inicjatywy CKCZ została podjęta inicjatywa ufundowania na stulecie SEP przypadające w 2019 roku nowego sztandaru SEP przez wszystkie oddziały Stowarzyszenia.

W dniach 22-25 września 2022 roku odbył się XL Walny Zjazd Delegatów SEP w Bydgoszczy, po którym nowo wyłoniony Zarząd Główny SEP dokonał reorganizacji organów roboczych ZG zmniejszając m.in. liczbę centralnych komisji SEP. Z 21 komisji działających w kadencji 2018-2022 pozostawiono 13 – niestety nie było wśród nich Centralnej Komisji ds. Członków Zwyczajnych SEP. Dzięki staraniom kol. Józefy Okładło ZG SEP powołał CKCZ 19 kwietnia 2023 roku w składzie 6. członków. Ze względu na większą liczbę chętnych do pracy w Komisji, ZG SEP 14 czerwca 2023 roku podjął uchwałę o uzupełnieniu składu CKCZ o kolejnych 7 członków.

Na spotkaniu 25 października br., po przywitaniu przez przewodniczącą Komisji i prezentacji uczestników, zostało wybrane Prezydium Komisji w składzie: kol. Andrzej Englert - wiceprzewodniczący (O. Warszawski SEP), kol. Joanna Perkuszewska - sekretarz (O. Radomski SEP), kol. Maria Tyrakowska - skarbnik (O. Bielsko-Bialski SEP), kol. Andrzej Gucwa – pełnomocnik CKCZ ds. kontaktów z członkami honorowymi i seniorami SEP (O. Chełmski) oraz kol. Jerzy Szczurowski - członek Prezydium (O. EIT SEP). Pozostali członkowie Komisji to: kol. Iwona Fabjańczyk (O. EIT SEP), kol. Arkadiusz Krawiec (O. Kaliski SEP), kol. Karolina Machajska (O. Bielsko-Bialski SEP), kol. Wojciech Mosakowski (O. Włocławski SEP), kol. Mariusz Pawlak (O. Płocki SEP), kol. Waldemar Stefański (O. Koniński SEP) oraz kol. Marcin Wardach (O. Szczeciński SEP).

W dalszej części spotkania każdy członek Komisji zadeklarował wstępnie, w jakich obszarach działalności pragnie przejawiać aktywność. Tematy zostaną omówione szerzej na kolejnym posiedzeniu. Kol. Józefa Okładło pogratulowała zebranym wyboru do CKCZ w kadencji 2022-2026 oraz zaangażowania w działalność społeczną SEP.

opracował: Jerzy Szczurowski

kom_norm
kom_norm
kom_norm

23 października 2023 r. na zaproszenie prezesa Oddziału Tarnowskiego SEP Janusza Onaka w Tarnowie gościli Członkowie Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP (CKNiPE), której przewodniczy prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski z Oddziału SEP w Łodzi. Warto podkreślić, że było to pierwsze wyjazdowe posiedzenie komisji w kadencji 2022-2026

W spotkaniu w Tarnowie uczestniczyli wraz z przewodniczącym, członkowie CKNiPE reprezentujący następujące Oddziały:
Płocki - Kol. Mariusz Pawlak
Tarnobrzeski - Kol. Andrzej Balawender
Gdański - Kol. Marcin Burzyński
Poznański - Kol. Łukasz Gorgolewski
Warszawski - Kol. Jerzy Kaflik
Rzeszowski - Kol. Grzegorz Osior
Kaliski - Kol. Karol Strojwąs

Z Oddziału Tarnowskiego w Komisji zasiadają Kol. Jan Sznajder oraz Kol. Wiesław Cich. Przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji zaproszeni goście, członkowie CKNiPE, uczestniczyli w dwóch wydarzeniach:

-      kulturalno-historycznym – podczas którego zwiedzili z przewodnikiem ekspozycje w muzeum w Ratuszu oraz Muzeum Diecezjalnym, gdzie mieli możliwość zapoznania się z unikalnymi pamiątkami i ciekawymi zbiorami.

-      technicznym w siedzibie Oddziału Tarnowskiego SEP - gdzie na zaproszenie prezesa Oddziału Janusza Onaka, wraz z młodymi adeptami elektryki – studentami Akademii Tarnowskiej – członkami koła naukowego, wysłuchali kolejno następujących prezentacji i wykładu:

Kol. Janusza Onaka prezesa OT SEP – o działalności Tarnowskiego Oddziału SEP,Prof. dr hab. inż. Piotra Borkowskiego – przewodniczącego CKNiPE – dotyczącą przygotowania i zastosowania na zamówienie „CERN” opracowanych przez naukowców z Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej rozwiązań technicznych dotyczących wyłączania wielkoprądowych obwodów prądu stałego wykorzystywanych m.in. do zabezpieczenia Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) przed quench efektem i trakcji elektrycznej prądu stałego przed zwarciami - tytuł prezentacji „Ultraszybkie systemy hybrydowe do zabezpieczania obwodów prądu stałego o dużych energiach magnetycznych”,Kol. Janusza Onaka i Kol. Jana Kozioła z Oddziału Tarnowskiego SEP - na temat wdrożenia metody wykrywania i lokalizacji awarii w sieciach SN.

Kilkugodzinne posiedzenie Komisji w dużej mierze koncentrowało się na ustaleniu kroków niezbędnych do aktualizacji norm i przepisów normalizacyjnych wydawanych przez SEP w formie komentarzy.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem zmian w zapisach normy N SEP -E-004:2022-08 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Inicjatorem zmian w zapisach normy jest pan Stanisław Sokołowski, który na zaproszenie komisji zaprezentował autorską propozycję sposobu oznakowania i identyfikacji urządzeń instalowanych w ziemi. Jego kierunkowe propozycje i rozwiązania techniczne odnoszą się do przyjęcia w praktyce projektowej i realizacyjnej przez wszystkich operatorów urządzeń, które zabudowywane są w ziemi (kable elektroenergetyczne, teletechniczne rury gazowe, wodne, ciepłownicze i kanalizacyjne) spójnych standardów w zakresie sposobu oznakowania, ochrony oraz stosowanych metod ich lokalizacji w terenie.

Autorskie propozycje rozwiązań prezentowanych przez pana Stanisława Sokołowskiego w nieodległej przyszłości będą publikowane w czasopismach technicznych, aby w środowisku elektryków można było odnieść się w otwartej dyskusji do przedstawianych metod.

opracowanie: Jan Sznajder

Szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia przygotowujące
do egzaminów kwalifikacyjnych

Egzaminy

Egzaminy

Wydajemy świadectwa upoważniające
do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Do pobrania

Do pobrania

Dokumenty do pobrania przydatne
przy współpracy z SEP

(C) 1990 - 2023

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnobrzeski w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies