szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo

Działalność stowarzyszeniowa SEP-owska na terenach obecnego Oddziału Tarnobrzeskiego rozpoczęła się o wiele wcześniej niż powstał Oddział.
Już w 1952 roku powstało Koło Zakładowe przy Elektrowni Stalowa Wola, a w 1953 Koło przy Hucie Stalowa Wola.

Następnie do czasu powołania Oddziału Tarnobrzeskiego zostały utworzone kolejno Koła:

 • przy KiZPS SIARKOPOL w Tarnobrzegu – 1962r.,
 • przy Rejonie Energetycznym w Tarnobrzegu – 1963r.,
 • przy Kopalni Siarki SIARKOPOL w Grzybowie – 1968r.,
 • przy Zakładach Metalowych DEZAMET w Nowej Dębie – 1969r.,
 • przy Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu – 1974r.,
 • przy WSK-PZL w Gorzycach – 1975r.

Do czasu powstania Tarnobrzeskiego Oddziału wymienione powyżej Koła należały do Oddziałów: Lubelskiego, Kieleckiego i Rzeszowskiego.

W 1975r. bezpośrednio po utworzeniu województwa tarnobrzeskiego aktywiści Kół SEP działających na jego terenie i skupiających ponad 300 członków, podjęli inicjatywę powołania Oddziału SEP w Tarnobrzegu a prace organizacyjne w tym zakresie poprowadziły Koła przy KiZPS SIARKOPOL oraz Elektrowni Połaniec.

Plenum Zarządu Głównego powołało nasz Oddział w dniu 16 grudnia 1976r., wyłączając jednocześnie Koła tarnobrzeskie z podporządkowania innym Oddziałom.
Pierwsza Konferencja Wyborcza Oddziału Tarnobrzeskiego odbyła się 14 stycznia 1977r.

W latach 1977-89 nastąpił dynamiczny rozwój Oddziału (wzrost ilości Kół do 18 w 1989r., ilości członków indywidualnych do 925 oraz członków zbiorowych do 9). O sile Oddziału w tym czasie stanowiły mocne Koła przyzakładowe z dopływem licznej młodej kadry inżynierskiej do rozwijających się i dobrze prosperujących dużych zakładów przemysłowych, zwłaszcza wydobycia i przetwórstwa siarki w rejonie Tarnobrzega, Kombinatu Hutniczo-Maszynowego Huta Stalowa Wola, Elektrowni Stalowa Wola, Elektrowni Połaniec oraz WSK Gorzyce.

W latach 1990-99 działalność Oddziału ulega osłabieniu. Ilość kół zmniejszyła się do 6 a ilość członków indywidualnych do ok. 460. Stan taki został spowodowany głównie kryzysem gospodarczym. Znane w Europie i świecie mocne zakłady przemysłowe funkcjonujące w regionie tarnobrzeskim zmuszone zostały skutkiem niekorzystnej koniunktury na rynkach zagranicznych do stopniowego ograniczania swojej produkcji i sprzedaży a w związku z tym coraz bardziej zmniejszały zatrudnienie. Wystąpiło zjawisko zwolnień grupowych pracowników i upadłości części zakładów. Praktycznie przy braku od wielu lat dopływu młodej kadry do zakładów przemysłowych brak też było dopływu nowych, młodych osób do Kół zrzeszonych w Oddziale.
Równocześnie duża część spośród kilkuset członków Kół Oddziału utraciła pracę i opuściła Stowarzyszenie. Wielu wyjechało za granicę. W utworzonych przez inwestorów zagranicznych i prywatnych kilku firmach średniej wielkości nie udało się pozyskać nowych członków SEP lub utworzyć Kół. Mimo tych trudności stan organizacyjny Oddziału ustabilizował się a prowadzona działalność statutowa jest różnorodna i bogata.

Po 1999 roku, pomimo kolejnej reformy administracyjnej kraju, Koła Oddziału Tarnobrzeskiego nie zmieniły swojej przynależności. Występuje umocnienie i ożywienie działalności statutowej SEP, a utrzymujący się w ostatnich latach stan ilościowy Oddziału na poziomie blisko 400 członków i 5 kół utrzymuje się do dziś dzięki dopływowi nowych członków w ilości 10-15 na rok.

KOŁO PRZY ZARZĄDZIE ODDZIAŁU – KOŁO GRODZKIE

Koło Grodzkie SEP powstało na bazie pierwotnego koła utworzonego w dniu 20 maja 1996 roku w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnobrzegu i kolejnego koła przy Oddziale SEP w Tarnobrzegu, po rozwiązaniu koła w MPGKiM w dniu 24 czerwca 1998 r. Prezesem ostatniego koła był kol. Tadeusz Zych. Oba te koła były nieliczne ale spełniały wymogi statutowe. W kołach panowała stagnacja i brak było jakichkolwiek form działalności. Istniało zagrożenie rozwiania kolejnego koła.
Równocześnie w tym okresie w jednym z większych zakładów pracy w Tarnobrzegu tj. w KiZPS „Siarkopol” rozpoczęto proces likwidacji i reorganizacji przemysłu siarkowego. Związane z tym były zmiany organizacyjne, masowe przejścia na emerytury i liczne zwolnienia pracowników. Istniała możliwość zaproponowania dotychczasowym członkom SEP w „Siarkopolu” udziału w życiu stowarzyszeniowym w kole przy Oddziale SEP w Tarnobrzegu.
Z inicjatywy Prezesa Oddziału kol. Jana Dziedzica, 8 lutego 2002 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Koła na którym podjęto uchwałę o likwidacji dotychczasowego koła i powołanie Koła Grodzkiego. W zebraniu uczestniczyli również członkowie SEP z KiZPS „Siarkopol”. W czasie zebrania wybrano nowe władze. Prezesem koła został kol. Ryszard Bakowski. Dokonano również weryfikacji przynależności w wyniku której stan koła wzrósł do 30 osób. Funkcję Prezesa pełni aktualnie kol. Ryszard Bakowski a stan koła wynosi 35 osób.

Zarząd Koła Grodzkiego w okresie ostatnich dwóch kadencji podejmował szereg inicjatyw do których w szczególności zaliczyć należy:

 • Organizację wycieczek zagranicznych,
 • Organizację wycieczek krajowych,
 • Organizacje obchodów „Dnia Energetyka” wspólnie z kołem „Siarkopol”.
 • Uroczyste spotkania noworoczne,
 • Imprezy towarzyskie w terenie przy grillu i muzyce,
 • Współpracę z Zarządem oddziału i inne.

Ponadto Zarząd Koła nawiązał ścisłą współpracę z podobnym kołem przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa przy Zarządzie Oddziału SIiTG w Tarnobrzegu. Współpraca ta urozmaica i uatrakcyjnia działalność zarządów obu kół i zachęca do aktywności członków tych stowarzyszeń.

KOŁO PRZY ELEKTROWNI STALOWA WOLA

Zakładowe Koło SEP przy Elektrowni „Stalowa Wola” powołane zostało do życia 1 stycznia 1952r. Koło powstało przy Oddziale Krakowskim SEP.

W kolejnych latach związku z przeobrażeniami struktur organizacyjnych Stowarzyszenia oraz reformą administracyjną w kraju Koło SEP przy ESW S.A. zmieniało przynależność kolejno do oddziałów: lubelskiego, rzeszowskiego i ostatecznie tarnobrzeskiego. Należy zaznaczyć, że członkowie Koła brali czynny udział w powołaniu do życia Oddziału Tarnobrzeskiego SEP. Pod egidą Oddziału Tarnobrzeskiego SEP Koło przy Elektrowni „Stalowa Wola” S.A. działa od 1977r. aż po dzień dzisiejszy.

Koło SEP przy ESW S.A. realizuje działalność statutową SEP. W początkowych latach działalności, w związku z trwającym tamtym okresie intensywnym rozwojem elektroenergetyki (m.in. rozbudowa Elektrowni Stalowa Wola) członkowie Koła brali udział w różnego rodzaju szkoleniach, odczytach, konferencjach naukowo-technicznych, które miały przybliżyć szerokiemu gronu osób związanych z energetyką (nowinki techniczne, budowa urządzeń i ich eksploatacja) najnowsze osiągnięcia techniczne w tej dziedzinie. Organizowano wiele wycieczek techniczno-krajoznawczych do innych elektrowni w kraju. Z biegiem lat Koło podtrzymuje dobre tradycje z tamtego okresu.

W dalszym ciągu jest propagatorem dobrej wiedzy technicznej w zakładzie macierzystym, jak również w okolicy. Członkowie Koła SEP stanowią trzon komisji działających przy ESW sprawdzających kwalifikacje pracowników do prac przy urządzeniach energetycznych. Organizowane są wycieczki techniczno-krajoznawcze, zarówno do obiektów historycznych oraz do nowo powstałych, nowoczesnych jednostek energetyki zawodowej.

Działalność Koła SEP przy ESW S.A. została niejednokrotnie doceniona przez najwyższe władze państwowe, władze Elektrowni Stalowa Wola i władze Oddziały Tarnobrzeskiego SEP.
Wielu członków Koła SEP zostało uhonorowanych odznaczeniami SEP oraz odznaczeniami branżowymi, a szczególnie za zasługi dla energetyki niektórzy otrzymali wysokie odznaczenia państwowe.

KOŁO STALOWA WOLA

W latach powojennych Huta Stalowa Wola należała do najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce. W tym okresie kadra inżynieryjno-techniczna elektryków i energetyków Huty Stalowa Wola skupiona była w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysły Hutniczego, tworząc odrębną sekcję energetyczną.

Historyczną datą rozpoczęcia działalności Koła SEP przy Hucie Stalowa Wola jest dzień 27 sierpnia 1953r., w którym przeprowadzono zebranie założycielskie przy oddziale 48 członków. Przewodniczącym pierwszego wybranego Zarządu został kol. Wacław Urbański. Nowozałożone Koło zostało zarejestrowane w Oddziale Krakowskim SEP.

W kolejnych latach wchodziło w skład Oddziału Lubelskiego, Oddziału Rzeszowskiego i od 1977r. – Oddziału Tarnobrzeskiego. Kierunki i formy pracy Koła na przestrzeni minionych lat nie zmieniały się i były następujące:

 • szeroko pojęta integracja środowiska elektryków, energetyków, elektroników, automatyków, łącznościowców i informatyków w dużym zakładzie przemysłowym jakim była Huta Stalowa Wola,
 • stała akcja szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje głównie w zakresie przygotowania do egzaminów kwalifikacyjnych na uzyskanie uprawnień dozoru, eksploatacji i pomiarów profilaktycznych w elektroenergetyce,
 • sympozja i seminaria techniczne,
 • rozpowszechnione w ostatnich latach preferencje ofert techniczno-handlowych firm specjalistycznych z branży energetycznej,
 • wyjazdy na targi i wystawy sprzętu oraz urządzeń elektryki, elektroniki, automatyki, w tym na imprezy zagraniczne,
 • przedstawianie opinii i wniosków do organów władzy i administracji terenowej w sprawach dotyczących energetyki regionu, także w imieniu odbiorców energii do jednostek energetyki zawodowej – elektrowni i zakładów energetycznych oraz do jednostek państwowego nadzoru nad energetyką – PIGPE, GIGE, MHiPM, MG, URE,
 • prowadzenie praktycznie w przeciągu całego okresu istnienia Koła Komisji Egzaminujących (obecnie Kwalifikacyjnych) nadających uprawnienia do pracy w eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji energetycznych,
 • spotkania ogniskowe oraz okolicznościowe z okazji Dnia Energetyka,
 • krajowe wycieczki turystyczne pod hasłem „Poznajemy polskie góry” organizowane corocznie od 1998r.

Oczywiście działalność ta była zgodna ze statutem i regulaminami SEP a „Natężenie” i efektywność działalności Koła pozostawała z różnych okresach proporcjonalna do działalności gospodarczej i kondycji Huty Stalowa Wola.

W okresie ponad 56 lat działalności przez Koło SEP przewinęło się wielu członków. Każdy wniósł swoją cegiełkę do imponującego dorobku Koła, który służył Zakładowi, Oddziałowi i regionowi. Koło swoim członkom dawało możliwość apolitycznej działalności społecznej i indywidualnego rozwoju. W rejonie działania Koła nie było własnych wyższych uczelni i instytutów branżowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, specjalistycznych biur projektowych, agend urzędów centralnych. Zatem w Polsce „B” ogromny dorobek Koła mógł powstać tylko dzięki zaangażowaniu i zapałowi do bezinteresownej działalności stowarzyszeniowej.

Obecny stan Koła – to 71 osób, największy stan liczebny Koła – to 180 osób w latach 1978-79, przynależność do Koła na przestrzeni jego kilkudziesięcioletniej działalności – to 900 osób.

Najbardziej zasłużeni dla działalności statutowej i znani w środowisku działacze Koła to: Wacław Urbański, Zbigniew Dąbrowski, Ryszard Hernik, Stanisław Puka, Marian Bunarowski, Ryszard Rybiński, Józef Jędrzejewski, Jan Kula, Jan Dzioba, Zygmunt Adamek, Wiktor Popiel, Janina Sawicka, Włodzimierz Surma.

W związku z podziałem HSW na kilkadziesiąt spółek i zakładów a następnie prywatyzacją wielu z nich, w 2006r. Koło przyjęło nazwę Koło SEP w Stalowej Woli.

KOŁO PRZY KiZPS SIARKOPOL TARNOBRZEG

Zagłębie siarkowe w rejonie Tarnobrzega powstaje na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Powstaje kopalnia odkrywkowa oraz zakłady przetwórcze siarki. Wraz z rozwojem przemysłu kopalnictwa siarki rośnie kadra techniczna.

W roku 1962 zakłady posiadają sporą już grupę elektryków. Kierownikiem ówczesnego Wydziału Elektrycznego jest inż. Jan Klimek. Z inicjatywy Jego i wielu innych Kolegów utworzono Koło Zakładowe SEP, które formalnie rozpoczyna swą działalność od 1 czerwca 1962 roku. W chwili założenia koło liczy 27 członków a jego przewodniczącym zostaje Kol. inż. Jerzy Stachura.Spełniając swoje statutowe zadania oraz włączając się w nurt pracy nowych zakładów przetwórczych siarki koło ciągle powiększa swój stan liczebny, by w 1992 roku osiągnąć 255 członków. Działając na rzecz zakładu zyskuje uznanie dyrekcji. Wprowadzanie postępu technicznego w dziedzinie elektroenergetyki, osiągane efekty to duży wkład w życie gospodarcze macierzystego zakładu.

Koło zajmuje się różnymi problemami, z których na uwagę zasługują m.in.:

 • praca szkoleniowa, sympozja, odczyty, konferencje naukowo-techniczne,
 • opieka nad stażystami, integracja kadry technicznej,
 • wycieczki naukowo-techniczne do elektrowni i zakładów przemysłowych,
 • organizacja życia towarzysko-koleżeńskiego,
 • coroczne obchody Dnia Energetyka łączone ze spotkaniami rodzin,
 • organizacja takich imprez jak kuligi, spływy kajakowe czy wspólne ogniska, które do dzisiaj cieszą się popularnością i dobrą frekwencją.

Lata ostatniej dekady XX wieku, przemiany społeczno-gospodarcze dotknęły również macierzysty zakład koła. Znalazło to odbicie najpierw spadku produkcji, ograniczeniu zatrudnienia a w dalszej perspektywie na rozbiciu przedsiębiorstwa na drobne i różnorodne podmioty gospodarcze. Taka sytuacja niekorzystnie odbiła się na pracy koła, stan ilościowy członków zaczął nagle maleć, utrudniona została współpraca i integracja środowiska elektrycznego.Podejmowane przez zarządy koła różne formy i inicjatywy uzdrowienia sytuacji nie były w pełni zadowalające.

Powstałe w tym czasie bezrobocie i częściowa likwidacja zakładu nie sprzyjała działalności stowarzyszeniowej. Po kilku latach wymuszonej niemalże stagnacji zarządy koła dopracowały się  osiągnięć w działalności statutowej.

W całym ponad czterdziesto-pięcioletnim działaniu stowarzyszeniowym koło posiada znaczny dorobek a do ciekawszych dokonań zaliczyć należy:

 • organizację kilku konferencji naukowo-technicznych, sympozjów i narad technicznych, jak np. „Energetyka i ochrona środowiska w przemyśle siarkowym”, plenarna sesja Komitetu Gospodarki Energetycznej NOT, Konferencja dla resortu chemii z okazji Dnia Energetyka, seminarium nt. komputeryzacji w przemyśle siarkowym z udziałem naukowców z Politechniki Warszawskiej i Rzeszowskiej oraz AGH i inne,
 • organizację ciekawych wycieczek technicznych,
 • powołanie Zakładowej Komisji Kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne i uczestnictwo w niej w charakterze członków komisji,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej oraz szeroka i aktywna współpraca z Zarządem Oddziału, gdzie szereg naszych kolegów pełni tam odpowiedzialne funkcje przez cały okres istnienia Oddziału.Koło nadal jest aktywne organizując sympozja i spotkania.

Wybrany ostatnio podczas Walnego Zebrania Koła Zarząd w składzie:

 • Przewodniczący Kol. Robert Kuśmierek,
 • Sekretarz Kol. Jacek Zelik,
 • Skarbnik Kol. Grzegorz Skowron,oraz członkowie rokują dobre nadzieje na dalszą efektywną działalność na rzecz członków koła i środowiska.

KOŁO PRZY ELEKTROWNI POŁANIEC

Koło Zakładowe SEP przy Elektrowni powstało we wrześniu 1974 roku z inicjatywy byłych członków SEP, którzy przybyli do nowego zakładu, a głównie Kol. Stanisława Antczaka i działało w ramach Oddziału Kieleckiego. Pierwszym jego przewodniczącym był Kol. Antoni Węgliński. W styczniu 1973 roku powołano Dyrekcję Elektrowni Połaniec w budowie. Rozpoczął się okres realizacji dużej inwestycji energetycznej o docelowej mocy wynoszącej 1600 MW. Nastąpił w tym czasie napływ kadry technicznej. W tym to okresie właśnie powstała inicjatywa powołania koła SEP i zintegrowania kadry energetycznej. W pierwszym okresie koło zaadoptowało lokal w budynku mieszkalnym na Klub SEP, który był miejscem spotkań i imprez towarzyskich.Wycieczki, szczególnie na Targi Poznańskie, stały się stałym, corocznym punktem programu pracy koła, cieszą się dużym zainteresowaniem i trwają do chwili obecnej.

W roku 1976 stanowisko zastępcy dyrektora ds. przygotowania eksploatacji objął mgr inż. Sergiusz Hołubowski. Od początku zainteresował się pracą koła wspierając i inspirując nowe formy działalności. Nawiązano kontakt z innymi kołami, głównie z Kołem przy KiZPS „Siarkopol”. Współpraca ta zaowocowała inicjatywa powołania Oddziału Wojewódzkiego SEP w Tarnobrzegu. Członkowie koła w dużym stopniu uczestniczyli w przygotowaniu i organizacji I Konferencji Wyborczej Oddziału Wojewódzkiego. Od tego okresu koło działa w ramach tegoż Oddziału. Koledzy nadal wykazują się dużą aktywnością, włączają się do pracy w Zarządzie Oddziału, którego pierwszym prezesem został kol. Sergiusz Hołubowski. Elektrownia zostaje członkiem zbiorowym SEP.

W grudniu 1977 roku koło jest współorganizatorem konferencji naukowo-technicznej nt. aktualnych problemów eksploatacyjnych generatorów dużej mocy, która odbyła się na terenie elektrowni. W roku 1979 obchody 60-lecia SEP w Oddziale Tarnobrzeskim zorganizowano na terenie Elektrowni w Połańcu. Oprócz referatu okolicznościowego, wygłoszonego przez Kol. Ryszarda Hernika – członka ZO, opracowany został przez koło i wygłoszony referat na temat budowy dużych elektrowni na przykładzie Elektrowni „Połaniec” i „Kozienice”. Lata po 1981 roku charakteryzują się wzrostem aktywności. Kontynuowane są odczyty o tematyce technicznej oraz wycieczki techniczne.

We wrześniu 1984 roku kolo obchodzi X-lecie swojego istnienia. Organizuje uroczyste zebrania, na którym referaty wygłaszają dyrektor elektrowni mgr inż. Jacek Dreżewski oraz mgr inż. Sergiusz Hołubowski.

W początkach lat 90-tych Koło aktywnie uczestniczy w organizacji kursów komputerowych i szkoleń z tym związanych. Członkowie koła, jego Zarząd są bardzo aktywnym współorganizatorem konferencji naukowo-technicznej o zasięgu krajowym na temat interpretacji przepisów z zakresu ochrony przeciwporażeniowej. W działalności koła w latach 1990-1995 podkreślić należy bardzo dobrą współpracę i dużą pomoc ze strony dyrekcji Elektrowni Połaniec, w osobach dyrektorów: Franciszka Wołodźko, Zygmunta Artwika i Jacka Haloty.

Szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia przygotowujące
do egzaminów kwalifikacyjnych

Egzaminy

Egzaminy

Wydajemy świadectwa upoważniające
do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Do pobrania

Do pobrania

Dokumenty do pobrania przydatne
przy współpracy z SEP

(C) 1990 - 2024

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnobrzeski w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies